TENIŠKI KLUB BREŽICE
Z vami že od 1982
Pridruži se nam

TK Brežice skozi čas

Do oživitve teniške dejavnosti je prišlo, kje so Terme Čatež leta 1980 zgradile v Čateških Toplicah 6 peščenih igrišč in so igralci, ki so pred tem igrali tenis v Brežicah pričeli z igranjem v Čateških Toplicah. Zaradi vse večjega zanimanja za tenis je še istega leta Peter Simčič, ki je že leta igral v Ljubljani, organiziral začetni teniški tečaj.

Že naslednje leto pa so na pobudo nekaterih igralcev Terme Čatež organizirale odprto prvenstvo Čateža za mlajše veterane, ki so se ga udeležili tudi nekateri igralci iz Zagreba, Samoborja in Ljubljane. Dokaz ponovno e oživitve tenisa v Brežicah pa je tudi številna udeležba na sindikalnem občinskem prvenstvu, ki ga je v sklopu Delavskih športnih iger organizirala ZTKO Brežice.

Ustanovitev teniškega kluba

Igralci, ki so v sezoni 1981 igrali dokaj redno so predlagali, da bi ustanovili teniški klub in s tem omogočili tudi širšemu krogu občanov in predvsem mladini ugodnejše pogoje, ter organizirano igranje tenisa. Imenovali so iniciativni odbor z nalogo, da skliče občni zbor. Na zboru, ki je bil 20.4.1982 v Termah Čatež, in se ga je udeležilo okoli 20 igralcev ter predstavniki Term Čatež so bila sprejeta pravila kluba, finančni načrt, program dela in izvoljeni organi upravljanja. Sklenili so tudi, da se klub takoj vključi in registrira pri Teniški zvezi Sloveniji.

Tečaji tenisa

Že v prvem letu delovanja je klub organiziral začetni tečaj za odrasle in začetni tečaj za mladino. Razpisal je drugo odprto prvenstvo Čateža za mlajše veterane in prvo odprto prvenstvo Brežic ob občinskem prazniku. Oba turnirja sta postala tradicionalna in sta vsako leto v koledarju Teniške zveze Slovenije. Število članov se je že v prvem letu po ustanovitvi povzpelo na 49, vsako naslednje leto pa se je še povečalo kljub relativno visoki članarini in omejenih možnostih igranja. Tako je bilo v letu 1983 že 56 lanov, leta 1984 78 članov in v letu 1985 že 84 članov. Klub je vsako leto sklepal pogodbe o uporabi igrišč v Termah Čatež v letnem času, v zimskem pa so člani imeli možnost ob nedeljah igrati v telovadnici srednje šole Brežice.

Osnovana je bila tudi članska tekmovalna ekipa. Posamezni igralci so se udeleževali teniških turnirjev po Sloveniji, članska ekipa pa je že leta 1984 tekmovala v 2 republiški ligi - vzhod. Razen teh tekmovanj pa je imel klub že od ustanovitve vsako leto prijateljske tekme s TK Samobor in TK Novo Mesto.

Da bi uspešno organizirali teniške tečaje in tudi sicer dvignili kvaliteto igranja, so v klubu ves čas posvečali veliko pozornost izobraževanju strokovnih kadrov. Tako so nekateri člani do leta 1985 opravili izpite za vaditelje tenisa. Z namenom, da bi bila formirana tudi pionirska ekipa, je teniški klub redno organiziral tudi začetne tečaje za pionirje in tudi za odrasle.  Vendar pa programa v obsegu kot so to v klubu želeli, ni bilo mogoče izvesti zaradi oddaljenosti igrišč iz Brežic ter stroškov na igriščih v Termah. Spoznali so, da brez lastnih igrišč v Brežicah nadaljnji razmah tenisa ter kvalitetno delo z mladimi ni mogoče.

Izgradnja igrišč v Brežicah

Tako se je porodila ideja, da bi pričeli z akcijo za izgradnjo igrišč b Brežicah. Idejo so podprli v samoupravnih organih ZTKO in TKS Brežice, še zlasti, ko je z odločbo IS SO Brežice julija 1984 ZTKO Brežice dobila v uporabo s pravico zemljiškoknjižnega prepisa celotno površino od stadiona do dijaškega doma. ZTKO Brežice je naročila izdelavo idejnega projekta športnorekreacijskega centra ter obenem tudi lokacijsko dokumentacijo  za izgradnjo 6 teniških igrišč v okviru centra. Do jeseni 1984 je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija ter soglasja za pričetek del.  Nosilec akcije za izgradnjo teniških igrišč je bil Teniški klub.

V klubu so se zavedali, da bodo ob skromnih sredstvih, ki so bila na razpolago, igrišča lahko zgradili le s prostovoljnim delom vseh članov ter ob pomoči obrtnikov in delovnih organizacij. Za začetek del je bilo v okviru sredstev TKS Brežice za vzdrževanje športnih objektov odobrenih 250000 dinarjev. Ker pa ta sredstva niso zadoščala  za začetek gradnje celotnega kompleksa igrišč, je bi sprejet sklep, da se pristopi k izgradnji le 3 igrišč.
Jeseni 1984 so bila opravljena začetna zemeljska dela. Opravil jih je brezplačno obrtnik, tudi člana kluba. Spomladi 1985 je bila narejena drenaža igrišča, speljan vodovod in položen osnovni sloj gramoza. Jeseni istega leta je bila opravljena izravnava ter ureditev terena, postavljeni so bili tudi robniki ter stebri za ograjo. Spomladi 1986 je bila dokončana izravnava površine s plastjo tenisita, postavljena je bila ograja in izveden priključek na vodovod.

Razen sredstev TKS, ki so bila namenjena izključno za nabavo materiala, je tudi klub vložil v gradnjo igrišč vsa lastna sredstva od članarin, reklam ter prispevkov delovnih organizacij in obrtnikov. Vsa ročna dela so bila opravljena z delovnimi akcijami članov kluba. Skupaj je bilo opravljenih preko 3000 delovnih ur. Gramoz za igrišča je prispevalo Gozdno gospodarstvo Brežice v zamenjavo za humus. Omeniti pa velja tudi pomoč nekaterih obrtnikov pri večjih zemeljskih delih ter prevozih materiala.

Otvoritev igrišč v Brežicah

Otvoritev igrišč je bila 4.julija 1986. Takrat je klub organiziral turnir in piknik, na katerega so bili povabljeni poleg članov kluba vsi, ki so sodelovali pri gradnji. Na občnem zboru 13.02.1987 so bili izvoljeni novi organi upravljanja. Izvoljen je bil tudi novi nadzorni odbor.

V letu 1987 so člani kluba nadaljevali z urejanjem teniškega okolja. Posadili so okoli 70 dreves, postavili klopi in začeli z gradnjo pomožnega objekta v katerem so danes garderobe s sanitarijami, klubski prostor in skladišče. V planu za leto 1988 pa je bilo predvideno dokončati gradnjo in urediti okolje.

Povečano zanimanje za tenis

S pridobitvijo treh teniških igrišč v Brežicah se je občutno povečalo zanimanje za tenis. Leta 1986 je imel klub že 181 članov in od tega kar 70 pionirjev in pionirk. Kmalu po otvoritvi igrišč, jeseni 1986, je klub organiziral 3 začetne pionirske tečaje, 2 tečaja za odrasle in tečaj za dijake. Skupno je opravilo začetni tečaj 68 članov. Za pionirje sta bila nato organizirana še 2 nadaljevalna tečaja ter pred zaključkom sezone še občinsko pionirsko prvenstvo. Rezultat načrtnega strokovnega dela s pionirji je formiranje pionirske selekcije, v katero je prišlo 6 pionirjev, ki so od jeseni 1986 redno 4 krat tedensko trenirali pod vodstvom Ivana Gerjeviča. V sezoni 1987 so pionirji že sodelovali na 5 turnirjih za slovenski pionirski pokal.

Pionirski selekciji je klub poleg kontinuiranega treninga v letnem in zimskem obdobju omogočil v letu 1987 tudi 3 dnevne priprave v Portorožu, na začetku in ob koncu sezone.
V dogovoru z OŠ Brežice je teniški klub v zimskem obdobju 1986/87 organiziral za učence pionirsko teniško šolo, v katero je bilo vključenih 86 učencev in učenk od prvega do četrtega razreda, z namenom, da bi v letu 1987 formiral še dve pionirski selekciji.

Brežiški igralci tenisa so dosegli veliko. Prizadevanja pa morajo biti uprta v prihodnost, v izgradnjo novih igrišč, v množičnost in kvaliteto teniškega športa.

Lep športni pozdrav,
TK Brežice
SPONZORJI
      

 
Copyright 2023, tk-brezice.si | O piškotkih